Looncomponenten toevoegen bij de medewerker

Om zo min mogelijk onderhoud te hebben richt je looncomponenten op een zo hoog mogelijk niveau in. Sommige regelingen zijn voor een specifieke medewerker, die voeg je dan toe bij de specifieke medewerker.

Je kunt onder bepaalde voorwaarden ook een afwijkende waarde invullen bij een parameter die gekoppeld is aan een salaristabel.

Alle waarden die je vastlegt, zijn tijdsafhankelijk. Dit wil zeggen dat je in ieder geval een begindatum opgeeft en dat je bij wijzigingen een nieuwe waarde toevoegt met een nieuwe begindatum. Profit vult automatisch de einddatum van de voorgaande waarde in.

Door het vastleggen van tijdsafhankelijke waarden bewaar je de historie hiervan en kun je berekeningen in het verleden opnieuw maken. Ook kun je afspraken, die voor een bepaalde tijd gelden, direct vastleggen met zowel de begin- als de einddatum. Hierdoor heb je bij het aflopen van de termijn voor de afspraak, geen omkijken meer naar de gemaakte afspraak.

Je kunt vaste loonmutaties importeren via HRM / Beheer / Import medewerker Payroll / Looncomponent.

Incidentele mutaties kun je toevoegen via HRM / Payroll / Boeken loonmutatie.

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Looncomponent toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.

  Profit CAO's worden uitgeleverd met een standaardinrichting die door AFAS wordt onderhouden. Om onderscheid te maken tussen de standaard inrichting en je eigen inrichting, zie je de eigen looncomponenten in een afwijkende (grijze) kleur.

 4. Klik op: Nieuw.

  Je kunt alleen in de cao geactiveerde looncomponenten toevoegen aan medewerkers.

  Je bepaalt per looncomponent of Profit deze toont bij de medewerker.

 5. Open de weergave:
  • Lc. wijzigbaar per medewerker

   Deze weergave toont looncomponenten die je op basis van de huidige of toekomstige cao van de medewerker kunt toevoegen. Looncomponenten die reeds zijn gemuteerd op medewerkerniveau worden niet getoond. Daarnaast worden alleen die looncomponenten getoond waarbij is aangegeven dat deze op het medewerkerniveau mogen worden onderhouden.

  • Lc. wijzigbaar per medewerker (alle cao's)

   Zoals de bovenstaande weergave, maar ook looncomponenten uit reeds verlopen cao's van de medewerker worden getoond.

 6. Selecteer de looncomponent.

  Let op:

  Een door AFAS uitgeleverd looncomponent, bevat een stamnummer. Door het stamnummer zie je dat AFAS de looncomponent onderhoud. Bij het filteren op een stamnummer, vul je alleen de cijfers van het stamnummer in.

  Bijvoorbeeld bij stamnummer 100.000.500 vul je in het snelfilter 100000500 in.

 7. Klik op: Voltooien.

  Profit toont een nieuw venster met parameters van de toe te voegen looncomponent.

  Je ziet in de kolommen Mut. bij mdw., Mut. bij wg. en Mut. bij cao de niveaus waarop de parameter kan worden gemuteerd. Meer informatie over het inrichten van de niveau's, vind je hier.

 8. Open de eigenschappen van de parameter.
  1. Klik op: Nieuw.
  2. Vul de begindatum, einddatum en waarde in. Het invullen van een einddatum is niet verplicht.

   Bij een begindatum na de eerste dag van de periode kun je een gewogen berekening uitvoeren.

  3. Selecteer het dienstverband waarvoor je de parameter wilt toepassen. Dit alleen beschikbaar als je Meerdere dienstverbanden hebt geactiveerd.

   Bij Verdelen over alle dienstverbanden controleert Profit of de medewerker een dienstverbandverdeling heeft op het tabblad Hoofddienstverband. Als de medewerker een dienstverbandverdeling heeft, gebruikt Profit deze verdeling voor het verdelen van de waarden van de parameter. Als de medewerker geen dienstverbandverdeling heeft, gebruik Profit de stamgegevenparameter ‘Uit te betalen periode salaris’ om de waarden op de parameter te verdelen. Deze stamgegevenparameter bevat een parttime salaris die Profit bepaalt conform de salarisregel en het rooster van de medewerker. De parameter krijgt geen waarde bij parttime percentage van 0% (0-uren rooster) of als er geen salaris is. In deze situatie wordt het betreffende dienstverband niet meegenomen in de verdeling.

   Bij Toepassen op hoofddienstverband kent Profit de waarde alleen toe aan het hoofddienstverband.

   Als je een waarde moet toepassen op de arbeidsverhouding, dan selecteer je Toepassen op alle dienstverbanden.

  4. Vul de reden voor toevoegen van de parameterwaarde.
  5. Klik op: Voltooien.
  6. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Je ziet de toegevoegde parameterwaarde. Als de huidige datum kleiner is dan de begindatum van de parameterwaarde, dan zie je de waarde niet.

 9. Klik op: Opslaan en sluiten.

Looncomponenten raadplegen

Je ziet in de eigenschappen van de medewerker een compleet overzicht van (ooit) gemuteerde looncomponenten. Dit zijn looncomponenten waarbij op medewerkersniveau minimaal één parameter is gemuteerd.

Via de functionaliteit Payroll-regeling beheren kun je in één opslag zien bij welke medewerkers een looncomponent is gemuteerd.

Je kunt per parameter de actuele waarden ophalen met de actie Overzicht looncomponent. De weergave die je hiermee opent, bevat alleen parameterwaarden die op de huidige datum geldig zijn. Een toekomstige of historische parameterwaarde zie je door de eigenschappen van de parameterwaarde te openen.

Parameterwaarde raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de weergave:
  • Looncomponenten (mdw. huidig + toekomst)

   Deze weergave toont de parameters met hun huidige waarde, of een waarde die in de toekomst ingaat. Je kunt zien welke parameters actueel zijn, door naar de begin- en einddatum te kijken. Een parameter kan meerdere keren voorkomen in de weergave, bijvoorbeeld met een actuele waarde en een andere waarde vanaf een bepaalde datum in de toekomst.

  • Looncomponenten (mdw.)

   Deze weergave toont alle waarden van parameters, dat wil zeggen, historische waarden, waarden die nu geldig zijn, en waarden die in de toekomst ingaan. Hierdoor kan een parameter meerdere keren voorkomen in de weergave.

   Payroll cloud toont in deze MSS weergave alleen de huidige regels + toekomstige regels.

  In de kolom Waarde staat de waarde van de parameter.

 5. Selecteer de parameter.
 6. Klik op de actie: Overzicht looncomponent.
 7. Open de weergave:
  • Parameters muteerbaar bij medewerker

   Je ziet per looncomponent de parameters die muteerbaar zijn op het medewerkerniveau.

  • Waarde parameters van looncomponenten

   Je ziet per looncomponent alle parameters. Ook die op cao- en werkgeverniveau muteerbaar zijn.

 8. Je ziet in de kolom Waarde de actuele parameterwaarde staan.

  Je ziet de actuele parameterwaarde. Als op medewerkerniveau een geldige parameterwaarde aanwezig is, staat deze hier. Anders zie je de actuele parameterwaarde op werkgever- of cao-niveau.

  Bij medewerkers die niet meer in dienst zijn, gaat Profit uit van het laatste contract.

 9. Je ziet in de kolom Niveau mutatie op welk niveau de actuele parameterwaarde is vastgelegd.

Voorbeeld:

Je hebt bij de werkgever een maaltijdinhouding vastgelegd van € 10,-- per maand. De ingangsdatum is 1 maart.

Daarnaast heb je bij medewerker vanaf 1 april een maaltijdinhouding van € 5,-- vastgelegd.

 • Als je de weergave Parameters muteerbaar bij medewerker opvraagt op 1 maart, zie je bij de medewerker een maaltijdinhouding van € 10,-- (mutatieniveau = Werkgever).
 • Als je de weergave Parameters muteerbaar bij medewerker opvraagt op 1 april, zie je bij de medewerker een maaltijdinhouding van € 5,-- (mutatieniveau = Medewerker).

Profit toont ook gekoppelde grondslagen, met andere woorden, grondslagen die aan een parameter gekoppeld zijn. Je kunt deze grondslagen niet muteren op medewerkers- of werkgeversniveau.

Je ziet in de kolommen Mut. bij mdw., Mut. bij wg. en Mut. bij cao de niveaus waarop de parameter kan worden gemuteerd. Meer informatie over het inrichten van de niveau's, vind je hier.

Zie ook

Direct naar

 1. Looncomponenten medewerker
 2. Vaste loonmutaties inrichten
 3. Looncomponenten toevoegen
 4. Looncomponent wijzigen bij de medewerker
 5. Parameterwaarde toevoegen via gewogen periodeberekening
 6. Payroll-regeling beheren
 7. Looncomponent beëindigen
 8. Pro forma berekening
 9. Verbijzondering per looncomponent