UWV-digitaal - WAZO berichten betaald ouderschapsverlof

Het betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering van 70% van het dagloon en wordt na opname van het verlof (in delen) aangevraagd en betaald. Het is mogelijk om de WAZO-aanvraag te versturen via een UWV-bericht vanuit Profit.

Inhoud

Beschrijving

Per kind kan je maximaal 3 betaalverzoeken indienen. Het eerste betaalverzoek staat gelijk aan de WAZO-aanvraag. Het tweede en derde betaalverzoek wordt gedaan via de gelijknamige functionaliteit 'betaalverzoek'. Voor verlof dat wordt genoten na de eerste aanvraag, kan je als werkgever ten hoogste tweemaal verzoeken om verdere betaling van de uitkering.

Het recht op ouderschapsverlof en de bijbehorende WAZO-uitkering geldt in de volgende situaties:

 • Geboorte; De medewerker is ouder geworden door de geboorte van een kind uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Adoptie; De medewerker is adoptieouder geworden door de adoptie van een kind.
 • Pleegzorg; De medewerker is pleegzorgouder geworden door de opname van een kind in het gezin.
 • Samenwonen; De medewerker is verzorger en opvoeder geworden van een kind door samen te wonen op hetzelfde adres met het kind.

  Let op:

  Op dit moment is het alleen mogelijk om een WAZO-aanvraag in te sturen voor ouderschapsverlof bij geboorte (zowel 1 kind als meerlingen). In het geval van adoptie, pleegzorg en samenwonen kan je de WAZO-aanvraag indienen via het werkgeverportaal van het UWV.

Je beheert de verzuimberichten via de functie UWV-digitaal. Let er wel op dat je de functionaliteit Digitale aanlevering aan UWV al hebt ingericht voordat je deze kan gebruiken en dat je het menu-item UWV-digitaal hebt geautoriseerd.

Hrm_Digitale aanlevering WAZO betaald ouderschapsverlof1

Overzicht ouderschapsverlofdeclaraties

Ouderverlofsaldi dat na 2 augustus 2022 is ontstaan en waar een roosterregel met ouderschapsverlof voor aanwezig is, is zichtbaar in de weergave Ouderschapsverlofdeclaraties. In deze weergave heb je een overzicht van alle ouderschapsverlof declaraties met onder andere de daarbij behorende situatie, status en het aantal declarabele weken. Vanuit de ouderverlofdeclaraties heb je ook de mogelijkheid om 1 WAZO-aanvraag te versturen en maximaal 2 betaalverzoeken per kind.

Om deze weergave te benaderen ga je naar: HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal / Declaratie ouderschapsverlof.

In de eigenschappen van de declaratie worden op tabblad Algemeen standaard gegevens getoond zoals medewerker, situatie, kind en status. Daarnaast heb je een overzicht van de actuele situatie van de declaratie. Onder Actuele situatie worden de volgende gegevens getoond:

 • Opgenomen

  Saldo dat tot vandaag is opgenomen (Let op: dit is dus niet de totale roostermutatie).

 • Reeds gedeclareerd

  Het aantal reeds gedeclareerde weken (hele weken).

 • Declarabel

  Het aantal nog te declareren weken. Let op: het gaat hier om de weken die al volledig verstreken zijn (afronding naar beneden).

  Let op:

  Heb je al declaraties ingediend via het werkgeversportaal? Ga dan naar:HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal / Declaratie ouderschapsverlof. Open de eigenschappen van de medewerker en pas op tabblad Algemeen de Status aan naar: Gedeclareerd via werkgeversportaal UWV.

Op tabblad Verlofboekingen zijn alle verlofboekingen zichtbaar.

In de ouderschapsverlofdeclaraties beschik je over 4 weergaven:

 • Ouderschapsverlof 1e declaratieverzoek

  In deze weergave staan de ouderschapsverlofdeclaraties waar nog geen betaalverzoek voor is ingediend en waar al wel 3 of meer declarabele weken voor zijn.

 • Ouderschapsverlof 2e declaratieverzoek

  In deze weergave staan de ouderschapsverlofdeclaraties waar 1 betaalverzoek voor is ingediend en waar op dit moment 3 of meer declarabele weken voor zijn.

 • Ouderschapsverlof laatste declaratieverzoek

  In deze weergave staan de ouderschapsverlofdeclaraties waarbij de uiterste opname datum is verstreken, nog meer dan 1 declarabele week beschikbaar is en je nog betaalverzoeken kan indienen.

 • Ouderschapsverlofdeclaraties

  In deze weergave staan alle ouderschapsverlofdeclaraties

Wil je in één keer declareren? Maak dan gebruik van de weergave Ouderschapsverlof laatste declaratieverzoek en blokkeer de eerste en tweede declaratieverzoek weergaven.

Let op:

De Status van de declaratie wordt niet automatisch bijgewerkt. Pas zelf, na het indienen van de declaratieverzoeken, de Status van de declaratie aan zodat de weergaven kloppend zijn. Om de status aan te passen ga je naar:HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal / Declaratie ouderschapsverlof, open de eigenschappen van de declaratie en pas op tabblad Algemeen de Status aan.

WAZO bericht

Je hebt de mogelijkheid om een WAZO-bericht te versturen vanuit de weergave Declaratie ouderschapsverlof en vanuit Verzuimbericht. Beide opties worden hieronder beschreven. Na het indienen van de WAZO-aanvraag kan je nog maximaal 2 betaalverzoeken per kind indienen.

WAZO-bericht versturen vanuit Ouderschapsverlofdeclaraties:

 1. Ga naar: HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal / Declaratie ouderschapsverlof.
 2. Open de eigenschappen van de declaratie.
 3. Ga naar het tabblad: Berichten.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer Aanvraag WAZO-uitkering voor ouderschapsverlof.

 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul Te declareren weken in.
 8. Controleer Begindatum verlof en pas (indien nodig) deze datum aan.
 9. Vink Instuurder verklaart dat de medewerker het aantal gedeclareerde weken verlof al heeft opgenomen aan wanneer de medewerker daadwerkelijk het verlof al heeft opgenomen.
 10. Klik op: Volgende.
 11. Controleer de gegevens van de arbeidsverhouding.
 12. Klik op: Volgende.
 13. Vul de overige gegevens in.
 14. Vink Direct accorderen aan als je wil dat het bericht direct geaccordeerd wordt.

 15. Klik op: Voltooien.

WAZO-bericht versturen vanuit Verzuimbericht:

 1. Ga naar: HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal / Verzuimbericht.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer Aanvraag WAZO-uitkering voor ouderschapsverlof.

 4. Klik op: Volgende.
 5. Selecteer de medewerker.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul het aantal te declareren weken en begindatum van het verlof in.
 8. Vink Instuurder verklaart dat de medewerker het aantal gedeclareerde weken verlof al heeft opgenomen aan wanneer de medewerker daadwerkelijk het verlof al heeft opgenomen.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Controleer de gegevens van de arbeidsverhouding.
 11. Klik op: Volgende.
 12. Vul de overige gegevens in.
 13. Vink Direct accorderen aan als je wil dat het bericht direct geaccordeerd wordt.

 14. Klik op: Voltooien.
Betaalverzoek

Na de WAZO-aanvraag kan je per kind nog maximaal twee betaalverzoeken indienen. Een betaalverzoek kan je versturen vanuit de weergave Declaratie ouderschapsverlof en vanuit Verzuimbericht. Beide opties worden hieronder beschreven.

Betaalverzoek versturen vanuit Ouderschapsverlofdeclaratie:

 1. Ga naar: HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal / Declaratie ouderschapsverlof.
 2. Open de eigenschappen van de declaratie.
 3. Ga naar het tabblad: Berichten.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer Betaalverzoek WAZO-uitkering voor ouderschapsverlof.

 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul Te declareren weken in.
 8. Controleer Begindatum verlof en pas (indien nodig) deze datum aan.
 9. Vink Instuurder verklaart dat de medewerker het aantal gedeclareerde weken verlof al heeft opgenomen aan wanneer de medewerker daadwerkelijk het verlof al heeft genoten.
 10. Klik enkele malen op: Volgende.
 11. Vul de overige gegevens in.
 12. Klik op: Voltooien.

Betaalverzoek versturen vanuit Verzuimbericht:

 1. Ga naar: HRM / Aan- en afwezigheid / UWV-digitaal / Verzuimbericht.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer Betaalverzoek WAZO-uitkering voor ouderschapsverlof.

 4. Klik op: Volgende.
 5. Selecteer de medewerker.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul het aantal te declareren weken en begindatum van het verlof in.
 8. Vink Instuurder verklaart dat de medewerker het aantal gedeclareerde weken verlof al heeft opgenomen aan wanneer de medewerker daadwerkelijk het verlof al heeft genoten.
 9. Klik enkele malen op: Volgende.
 10. Vul de overige gegevens in.
 11. Klik op: Voltooien.
Signalen

Met een signaal attendeer je gebruikers op belangrijke gebeurtenissen. Profit genereert een signaal als zich een bepaalde situatie voordoet, waarbij dit signaal naar specifieke ontvangers gaat en een specifieke meldingstekst heeft. De gebruiker leest het signaal, neemt wanneer noodzakelijk actie en handelt het signaal af. Er zijn 2 signalen beschikbaar:

 • Declaratie betaald ouderschapsverlof mogelijk (Profit)

  Door middel van het signaal 'Declaratie betaald ouderschapsverlof mogelijk' word je erop geattendeerd dat de WAZO declaratie voor betaald ouderschapsverlof gedaan kan worden. Dit Profit signaal signaleert na 3 te declareren weken. De reden hiervoor is dat bij betaald ouderschapsverlof in totaal 9 weken opgenomen mag worden en in maximaal 3x gedeclareerd mag worden.

 • WAZO declaratie controleren - Einddatum opname ouderverlof verstreken (profit)

  Met behulp van het signaal 'WAZO declaratie controleren - Einddatum opname ouderverlof verstreken' word je erop geattendeerd dat de laatste datum waarop een medewerker ouderverlof mocht opnemen is verstreken. Dat betekent dat gecontroleerd kan worden of er (nog) gedeclareerd mag worden via UWV-digitaal.

Bovenstaande signalen worden geblokkeerd uitgeleverd. Om de signalen in gebruik te nemen, moet je ze eerst kopiëren. In de signalen is standaard de gebruikersgroep Verzuim gekoppeld. Wanneer dit niet wenselijk is, dan kan je dit naar eigen wens aanpassen.

Direct naar

 1. Digitale aanlevering van verzuimmeldingen aan UWV via Digi-ZSM
 2. Inrichting
 3. Verzuimboekingen toevoegen
 4. Verzuimbericht handmatig aanmaken
 5. Verzuimbericht raadplegen en wijzigen
 6. Verzuimbericht accorderen
 7. Verzuimberichten klaarzetten en verzenden
 8. Verzuimbericht intrekken, vervallen of verwijderen
 9. Communicatielog raadplegen
 10. Berichten verzenden en ontvangen